Home Foodie 急件撸串MCO 不打烊 !!

急件撸串MCO 不打烊 !!

by Petaling Jaya Community
1.7k views
Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd Featured Image

急件撸串MCO 不打烊 !! 你订,我送!!

除了像平时那样直接order 少量 , 也有新的新年配套哦 !!

雪隆区 10 set 以上免运费 每天下单时间 12pm-5pm 每天送货时间5pm-9pm 鸡猪牛羊鱼鱿鱼任你选
Rm 10- 30支 鸡肉
Rm 10- 30支 猪肉
Rm 10 – 20支 羊肉
Rm 10 – 20支 牛肉
Rm 10 -20 支 鱿鱼 (缺货)
Rm 10 -20 支 鲜鱼 (每日限量)
Rm 10 – 3 支鸡翅膀 GAI CHI PONG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

新年配套!! 连烤炉一起送给你让你新年烤个满堂红‼️

配套1 Rm 288 (4-6 人)配套
5 set 鸡 = 150支🐔
3 set 猪 = 90 支🐷
3 set 牛 = 60 支🐂
3 set 羊 = 60 支🐑
3 set 鱼 = 60 支🐟
3 set 鸡翅 = 9 支
16/20大明虾 = 6 只🦐

配套2 Rm 388 (6-8 人)配套
5 set 鸡 = 150支 🐔
5 set 猪 = 150 支🐷
5 set 牛 = 100 支🐂
5 set 羊 = 100 支🐑
5 set 鱼 = 100 支🐟
5 set 鸡翅 = 15 支
16/20大明虾 = 10 只🦐

以上两个配套均附送和免费:(参考短片) 1. 电子烤炉 2. 转接插头 3. 小刷子 4. 秘制酱料 5. 牛油 6. 进口辣椒粉 wasap.my/60103532627

Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd 1
Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd 2
Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd 3
Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd 4
Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd 5
Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd 6
Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd 7
Petaling Jaya Community Yu Tao Xuan Sdn Bhd 8

You may also like

Leave a Comment

Petaling Jaya Community